Svet vrtca

Svet vrtca

Svet vrtca sestavlja 11 članov in sicer:

 • 5 predstavnikov vrtca,
 • 3 predstavniki ustanovitelja – dva imenuje občinski Svet, enega župan,
 • 3 predstavniki staršev.

Naloge in pristojnosti Sveta zavoda:

 • Imenuje in razrešuje ravnatelja.
 • Sprejema program razvoja vrtca.
 • Sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi.
 • Odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov.
 • Obravnava poročilo o vzgojni problematiki.
 • Odloča v zvezi s statusom otrok v vrtcu.
 • Odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim delom v vrtcu.
 • Sprejema pravila in druge akte v vrtcu.
 • Določa finančni načrt in sprejema zaključne račune.
 • Predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti.
 • Daje ustanovitelju in ravnatelju vrtca predloge in mnenja o posameznih vprašanjih.
 • Razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda.
 • Sprejema program razreševanja presežnih delavcev.
 • Odloča o pritožbah v zvezi s pravicami obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja.
 • Obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, reprezentativni sindikat zaposlenih in svet staršev.
 • Opravlja druge naloge določene z zakonom in drugimi predpisi.
Translate