Dejavnosti vrtca

Dejavnosti po standardni klasifikaciji

 • predšolska vzgoja. Zajema vzgojo, varstvo in izobraževanje predšolskih otrok, od enega leta starosti do vstopa v šolo; enako velja za otroke s posebnimi potrebami,
 • izobraževanje, spopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • izobraževanje in spopolnjevanje na področju kulture in umetnosti
 • priprava prehrane za otroke in delavce vrtca in druga oskrba z jedmi
 • organiziranje in izvajanje kulturnih in športnih prireditev
 • materialno-tehnično vzdrževanje zgradb vrtcev.

Dejavnost vrtca še šteje kot javna služba katere izvajanje je v javnem interesu.

Dejavnosti vrtca iz področja kurikula vrtca so:

 • družba
 • narava
 • gibanje
 • umetnost
 • jezik
 • matematika

Medpodročne dejavnosti:

 • Prometno ozaveščanje

otrok se izvaja kot medpodročna dejavnost in je namenjena spodbujanju in razvijanju občutka lastne odgovornosti zase. Otroke seznanimo z nevarnostmi na cesti ter jih spodbujamo k samostojni, varni, previdni in pravilni reakciji v prometu. Pri realizaciji teh nalog nam zelo učinkovito pomaga Policijska postaja v Ormožu s svojimi rajonskimi policisti, ki se aktivno vključujejo v naš vzgojno-izobraževalni program. Pri tem programu veliko pomaga tudi vzgled staršev in vzgojiteljev. Skupaj bomo skrbeli da bodo naši otroci samostojni, varni in preudarni, ko se bodo znašli sami na cesti in v prometu.

V okviru tega področja za vse otroke, stare od 5 do 6 let spomladi organiziramo dejavnost KOLESARČKI (v sodelovanju z donatorji iz lokalnega okolja, Policijsko postajo ormož, Sveta za preventivo v prometu pri Občini Ormož in podjetja Belak d.o.o. Domžale

 • Bralno opismenjevanje

(eko bralna značka, bralni nahrbtnik, pravljične urice, minute za branje, knjigobežnice, Naša mala knjižnica …) se bo izvajalo v sklopu rednega programa, saj so dejavnosti s področja jezika tiste, ki razvijajo pozitiven odnos do knjig in bralne kulture, vplivajo pa tudi k razvoju pismenosti.

 • Mali sonček

vsebuje različne dejavnosti s področja gibanja, ki jih bodo strokovne delavke umestile v svoje delovne načrte, saj so del redne dejavnosti. Program se izvaja v vseh skupinah otrok. Namen teh dejavnosti je v obogatitvi redne gibalne vzgoje s sodobnimi športnimi aktivnostmi in ozaveščati otroke in starše o pomenu gibanja za zdrav razvoj. Raziskave so pokazale, da obstaja povezanost med gibalnim in intelektualnim razvojem (gibalne aktivnosti za razvijanje koordinacije- skladnosti gibanja in ravnotežje so zelo povezane s kognitivnimi (spoznavnimi) sposobnostmi).

 • EKO vsebine

bomo v okviru medpodročnih dejavnosti izvajali v sklopu rednih programov oddelkov z naslednjimi cilji: učinkovito rabo naravnih virov (voda, odpadki, energija), vzgajanje za okoljsko odgovornost, vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, gibanje), spoznavanje, sajenje, herbariziranje,… zdravilnih rastlin. Otroci tečejo solidarnostni tek, spoznavajo pomen sodelovanja vseh v družbi za življenje.

 • zdravstvena vzgoja

Vsebine zdravstvene vzgoje bomo izvajali v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje »Zdravje v vrtcu«. V okviru tega bomo sodelovali tudi z Zdravstvenim domom Ormož- s pediatrično ambulanto in zobozdravstveno ambulanto. Redno nas bo obiskovala medicinska sestra, ki izvaja vzgojo za zobno in ustno higieno, ga. Pavla Govedič. Sistematske preglede zobovja pa bosta opravljali zobozdravnici Smiljka Miličić in Emilija Kuliš.

Medicinska sestra, ga. Sabrina Dragarič in vzgojiteljice bodo pri svojem delu še posebej pozorne na higienske navade otrok in o tem osveščale tudi starše. Naše sodelovanje bomo nadaljevali tudi s povezovanjem z dr. Kolarič Dušanom, pediatrom, ki bo za nas in naše starše izvedel predavanje. Skrb za zdrav način življenja in prehranjevanja je tudi naša osnovna naloga, zato se bomo še posebej potrudili, da bomo odrasli dober zgled otrokom.

 •  Učimo za življenje

Z obeleženjem različnih svetovnih in mednarodnih dni želimo pri odraslih in otrocih spodbuditi lastno skrb za zdravje z rednim uživanjem raznovrstne hrane, telesno aktivnostjo in skrbjo za čisto okolje. Razvijati medsebojno strpnost, vplivati na razvoj sprejemanja porazov in zmag z dostojanstvom, ozaveščati pomen vloge družine in vrtca v skupni skrbi za predšolske otroke, razvijati veselje do športa in motivirati otroke k vključevanju v različne športne discipline. V okviru rednih dejavnosti na nivoju oddelka, enote ali celotnega zavoda bomo obeležili naslednje dni: 22. september – dan brez avtomobila, 30. september- svetovni dan srca, 3. oktober- svetovni dan otroka, 15. oktober – svetovni dan hoje, 16. oktober- svetovni dan hrane, 17. oktober- svetovani dan boja proti revščini, 11. november- svetovni dan boja proti odvisnostim, 16. november – mednarodni dan strpnosti, 14. do 20. januar – teden brez TV in računalnika, 22. marec- svetovni dan voda, 25. marec- svetovni dan mater, 7. april – svetovni dan zdravja, 22. april – dan Zemlje, 23. april- svetovni dan knjige, 9. maj- dan Evrope, 15. maj – svetovni dan družine, 31. maj – svetovni dan športa, 12. junij- svetovani dan boja proti otroškemu delu.

 • Državljanska in domovinska vzgoja

S spoznavanjem bližje in širše kulturne, naravne in družbene okolice otrok ozavešča lastno državjansko in nacionalno identiteto. Spoznava običaje, navade, tradicijo in zgodovino svojega okolja in države. Z obeleženjem državnih in evropskih praznikov (na otrokom primeren način) bomo poskušali dosegati te cilje. Posebno pozornost bomo namenili dnevu samostojnosti in enotnosti (26. december), slovenskemu kulturnemu prazniku (8. februar), dnevu državnosti (25. junij) in dnevu Evrope (9. maj).