Svet staršev

Zastopa interese staršev naših varovancev in deluje v skladu s Poslovnikom o delovanju Sveta staršev. Na oddelčnih srečanjih starši izvolijo po enega predstavnika v Svet staršev. Mandat članom Sveta staršev traja ves čas obiskovanja vrtca njihovega otroka. Svet staršev VIZ vrtca Ormož sestavljajo predsedniki sveta staršev posameznih enot, kot prikazuje diagram na naslednji strani.

Naloge članov sveta staršev:

  • Imenuje 3 predstavnike v Svet vrtca.
  • Daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja.
  • Daje pobude za obogatitev vzgojnega dela (nadstandardne storitve).
  • Daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih.
  • Razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki.
  • Obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom.
  • Daje predloge za boljšo povezavo v sodelovanju – vrtec, starši.
  • Opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Translate