Plačilo oskrbnine

 

Ustanoviteljica Vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtca Ormož je občina Ormož, ki s sklepom občinskega sveta določa ceno programa.

VELJAVNE CENE PROGRAMOV

Na 7. redni seji Občinskega sveta Ormož je bil sprejet SKLEP o določitvi cen programov v oddelkih predšolske vzgoje VIZ Vrtca Ormož.

Cene veljajo za obdobje od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 in za obdobje od 1. 9. 2019 dalje.

Več si lahko pogledate na spodnji povezavi:

Cenik programov VIZ Vrtec Ormož_2019

Znižano plačilo vrtca
Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

POMEMBNO:

Vloge za znižano plačilo vrtca  se bodo obravnavale po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Vlogo lahko jo najdete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (ali na povezavi tukaj)

Vloge se oddajajo na krajevno pristojnem centru za socialno delo – osebno, po pošti ali elektronsko – in ne več na občino. Vloge je mogoče oddati en mesec pred potekom odločbe.

Višina plačila vrtca

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in vsakega naslednjega otroka. Če se tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno odločbo.

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

 

Več o tem si lahko preberete na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

POMEMBNO! 

Starši ste dolžni centru za socialno delo sporočiti naslednje spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice subvencije vrtca: spremembo števila oseb ali upravičencev, spremembo ali vključitev v vzgojno-izobraževalni zavod, spremembo statusa učenca, dijaka ali študenta, spremembo stalnega prebivališča in spremembo vrste periodičnega dohodka, v osmih dneh od dneva, ko je taka sprememba nastala ali ste zanjo izvedeli. (42. člen ZUPJS)

Skladno z 42.c členom ZUPJS, se lahko upravičenec odpove pravici do javnih sredstev tudi po vročitvi odločbe, s katero mu je bila priznana pravica. V tem primeru center za socialno delo izda odločbo, s katero razveljavi odločbo o priznanju pravice, s prvim dnem naslednjega meseca, v katerem se je upravičenec odpovedal pravici ali s prvim dnem naslednjega meseca po mesecu zadnjega plačila, če je le to bilo izplačano po mesecu, v katerem se je upravičenec odpovedal pravici. V primeru odpovedi pravice vlagatelj ne more uveljavljati iste pravice v obdobju, za katerega mu je bila priznana pravica in ki je bila z odločbo iz prejšnjega odstavka razveljavljena.

 

 

Osnova za plačilo oskrbnine

Osnova za plačilo oskrbnine v vrtcih je cena programa v katerega je vključen otrok.

Cena obsega :

  • stroške dela,
  • stroške materiala in storitev ter
  • stroške prehrane.

V kolikor starši želite plačevati oskrbnino za vrtec preko trajnika, to uredite na Upravi VIZ Vrtca Ormož, Dobravska ulica 13 a, 2270 Ormož.

OPROSTITEV PLAČILA ZARADI BOLEZNI

“Na podlagi 3. člena SKLEPA OBČINE ORMOŽ o obračunavanju plačila vrtca (št. 602-19/2009 10 8, z dne 30.3.2009), starši lahko uveljavljajo OPROSTITEV PLAČILA zaradi bolezni otroka na podlagi oddane vloge s priloženim zdravniškim potrdilom, VEDNO SAMO DO KONCA TEKOČEGA MESECA oz. največ 7 dni po zaključku zdravljenja. Za več kot 2 meseca nazaj zdravniških potrdil ne moremo upoštevati.”

Translate